since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 2561ปฏิทินการศึกษาปี 2561 (ฉบับย่อ)ระบบบริการการศึกษา
ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217