since 15 / 07 / 2010
 
 
ข่าวประกาศ
Web 1 | Web 2 | Web 3 | สำหรับอาจารย์ |

ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่


ระบบบริการการศึกษา
ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต . . .
 

นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com)
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์(woraphot.wat@msu.ac.th)
web site กองทะเบียน

MSU-SERVER3-217